[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

VAY TIEU DUNG - THU TUC NHANH GON
               CHUONG TRINH HO TRO: VAY TIN CHAP - TIEU DUNG CA NHAN

  Nham dap ung nhu cau ve tai chinh cua nhieu can bo cong nhan vien chuc thuoc cac to chuc, doanh nghiep tren dia ban Ha Noi va TP Ho Chi Minh, Cty TNHH Prudential Finance VietNam da cho ra doi va cung cap dich vu TIN DUNG TIEU DUNG voi hinh thuc va thoi gian linh hoat, lai suat hap dan.

 1. Uu diem
-	Lai suat uu dai, tu van mien phi
-	Khong can the chap, tai san dam bao
-	Khong can bao lanh cua co quan. Lanh dao doanh nghiep
-	Thu tuc don gian, khong can cong chung giay to ho so (co the gui ho so qua Fax)
	
2. Dieu kien
-	Ca nhan co ho khau hoac KT3/KT4 tai TP Ho Chi Minh va Ha Noi (bao gom ca Ha Tay cu)
-	Hien dang lam viec tai cac don vi, to chuc, doanh nghiep nha nuoc, cong ty co phan, cong ty nuoc ngoai, lien doanh, van phong dai dien tai TP Ho Chi Minh va Ha Noi co muc thu nhap toi thieu 3 Trieu VND
-	Khach hang kinh doanh ( Co giay phep dang ky kinh doanh tu 2 nam tro len)
	
3. Han muc, lai suat vay
-	Tu 10.000.000 den 190.000.000 VN?
-	Lai vay tuy thuoc dieu kien khach hang
-	Lai suat:14.9%/Nam ' 22.1%/Nam
	
4. Thoi gian vay
-	Tu 12 thang den 48 thang
	
5. Thoi gian giai ngan
-	03- 05 ngay sau khi hoan tat ho so
	
6. Hinh thuc thanh toan
-	Thanh toan hang thang tien mat hoac chuyen khoan
	
7. Ho so vay theo bang luong (Khach hang huong luong co dinh)
-	Ho so vay theo mau Cty Prudential Finance VN
-	01 ban photo chung minh thu
-	01 ban photo so ho khau HN hoac KT3/KT4 tai HN
-	01 ban photo giay to co anh khac: ho chieu, bang lai xe, ....
-	01 ban photo hoa don dien thoai hoac hoa don dien, nuoc cua thang gan nhat tai noi dang  sinh song (khong nhat thiet dung ten minh)
-	01 ban photo Hop dong lao dong
-	Bang luong 3 thang gan nhat hoac giay xac nhan luong cua co quan/ sao ke luong

8. Ho so vay theo hop dong bao hiem nhan tho ( Khach hang kinh doanh)
-	01 ban photo Hop dong bao hiem nhan tho va hoa don dong phi cua 2 ky gan nhat
-	01 ban sao ke tai khoan ca nhan tai ngan hang bat ky
-	01 ban hop dong lao dong + chung minh thu + hoa don dien nuoc + ho khau hoac KT3 +
giay to thu cap + anh 
    Quy vi dang co nhu cau: Mua sam, sua nha, hoc tap, du lich,hay nhung nhu cau khac?

                  Hay lien he voi chung toi - Cty TNHH Prudential Finance VN
                   DC: TANG 3 - SO 97 LO DUC - HAI BA TRUNG- HA NOI
                        (DT: 04 3972 7986;  Fax 04 3972 7843 )


                        Lien he Mr Do Khanh (DD: 0942 954 444)